Exekuce info


Proč Vám na našem výkupu nemovitostí nikdy nenabídneme půjčku?

12 / 3 / 2020

Vážení čtenáři a klienti, na našem webu výkup nemovitostí, a to přestože konkurence půjčky „vesele" nabízí, se nikdy nesetkáte s nabídkou spotřebitelského úvěru. V dnešním osvětovém článku si řekneme, proč tomu tak je. Je tomu ze dvou právních důvodů.

1. Předně musí podnikatelský subjekt disponovat tzv. bankovní licencí od České národní banky. Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr je uvedeno v ustanovení § 7 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru"), resp. podmínky udělení oprávnění činnosti pak stanoví ustanovení § 10 výše uvedeného zákona. Samozřejmě, že ČNB pak nad podnikatelským subjektem provádí dohled.

V České republice tak musí být ex lege (ze zákona) provozovatel platformy licencován jako platební instituce a stará se o zveřejňování poptávky a nabídky půjček, prověřuje úvěruschopnost žadatele a administruje celý proces půjčky a splácení. Nový zákon o spotřebitelském úvěru platí od 1. prosince 2016. Do 1. března 2017 musely všechny firmy, které chtěly úvěry poskytovat nebo zprostředkovávat, požádat o licenci ČNB. Přímým pozitivním důsledkem zákona o spotřebitelském úvěru je zpřísnění podmínek a omezení počtu nespolehlivých poskytovatelů spotřebitelských půjček, čímž se snižuje počet rizikových úvěrů na hraně. Negativním důsledkem je bohužel naopak možné obcházení platné legislativy. Poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů bylo podle odhadů asi 55 000. Počet oficiálních nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se po změně legislativy snížil na 87 subjektů, nad kterými nově vykonává dohled Česká národní banka. Část ze zaniklých firem se přesunula do ilegální oblasti nebo využívá různých kliček pro pokračování svého podnikání (zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/seznam-oficialnich-nebankovnich-poskytovatelu-uveru-klesl-na/r~e64f72f6fd3c11e8af000cc47ab5f122/).

2. Pomoc při výkupu nemovitostí je především koncipována jako pomoc ve finanční tísní, a to je právě ten druhý problém. Přitom je ale tzv. právní regulace lichvy v českém právu definována jinak, než je tomu v zahraničí. Česká právní úprava se totiž mj. soustředí na finanční tíseň.

Dobrý právní zástupce tak půjčku ve finanční tísni může velmi jednoduše „rozstřelit". Na stránkách výkupu nemovitostí tak lze toliko pouze legálně (secundum et intra legem) nabídnout vyplacení zálohy na nemovitosti.

Ustanovení § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník hovoří o tom, že neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Velmi analogicky (obdobně) je postaveno i ustanovení § 218 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – viz níže:

§ 218 Lichva

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo

kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b)spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c)způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b)získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu."

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top