Pomoc v problematice dědictví a exekuce


Vážení klienti a přátelé, bohužel poměrně často různí novináři bez špetky znalostí a zkušeností „Straší jako strašidla" své čtenáře s titulky článků, podle nichž jsou dědici zemřelého pronásledováni soudními exekutory, resp. že přijdou o veškerý svůj majetek, a to včetně nemovitého.

Vážení a milí klienti, již dvacet let se úspěšně věnujeme výkupům nemovitostí i s právními službami, a proto víme, že výše naznačená situace skutečně může dojít bohužel až tak daleko. Nicméně k nařízení exekuce potřebuje věřitel téměř vždy pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, popř. vykonatelný rozhodčí nález. Výjimky mohou nastat pouze u závazků, v nichž dlužník podepsal doložku přímé vykonatelnosti.

V rámci naší dvacetileté praxe jsme se skutečně setkali se spoustou případů dědictví a exekuce, dědictví a exekuce dědictví a předluženého dědictví (viz náš článek https://www.expresvykup.cz/dokazeme-poradit-i-v-ramci-predluzeneho-dedictvi/) a všechny jsme úspěšně vyřešili ke spokojenosti klienta. Vyřešte naléhavý právní problém ihned! Okamžitě (expresně) Vám bezplatně poradíme, jak v otázce exekuce a dědictví postupovat! Případně se s Vámi hned druhý pracovní den i osobně sejdeme. V praxi bohužel velmi často dochází k těmto případům. Nicméně od okamžiku, kdy je dlužník (v exekuci označovaný jako „Povinný) soudním exekutorem písemně vyrozuměn o zahájení exekuce, nesmí nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do SJM, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým by povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Odmítnutím dědictví, nebo vzdáním se svého dílu ve prospěch jiného dědice, by se dlužník tedy skutečně vystavoval riziku, že exekutor nebo věřitel napadne platnost takového jeho prohlášení učiněného v pozůstalostním řízení.

Jeden z případů z naší praxe - exekuce po vykonaném dědickém řízení

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je vůbec přípustné, aby soudní exekutor vymáhal dlužnou částku po zemřelém po uzavření dědického řízení, ve kterém tato pohledávka nebyla zahrnuta. V zaslaném dopise exekutor uvádí, že může dokonce dojít k zabavení rodinného domu! Dlužnou částku požaduje zaplatit do 30 dnů po doručení výzvy k zaplacení, přitom dědické řízení proběhlo zhruba už před půl rokem!

Odpověď Mgr. Petra Jezdinského: "Dobré odpoledne,  generelně (obecně) lze konstatovat, že ex lege (ze zákona) je dědic odpovědný za dluhy zůstavitele v plném rozsahu, tedy i případně nad cenu nabytého dědictví. Toto však neplatí v případě, kdy dědic uplatnil v rámci dědického řízení tzv. výhradu soupisu. Dále je třeba říci, že dluhy zůstavitele nejsou v dědickém řízení zjišťovány, jestliže o to nepožádají dědici. Pakliže výhrada soupisu uplatněna byla, dědic je nadále povinen hradit dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví - viz tak ustanovení § 1706 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"). Podle ustanovení § 1707 občanského zákoníku každý z dědiců, který uplatnil výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními dědici, věřitel však může po každém dědici vyhradivšímu si soupis požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu. Další krok, který je vhodný v dědickém řízení řešit, a to zejména v situaci, kdy není jisté, zda zůstavitel dluhy měl či neměl, je možnost tzv. vyhledání dluhů zůstavitele. Požádat notáře (notářský úřad) o vyhledání dluhů zůstavitele soudem může pouze dědic, který učinil výhradu soupisu. V aplikační praxi to znamená, že notář vyzve prostřednictvím vyhlášky věřitele zůstavitele ve stanovené lhůtě k přihlášení své pohledávky do dotčeného dědického řízení. I v případě žádosti o vyhledání dluhů zůstavitele pořád platí, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele, a to i za ty, které by v dědickém řízení nebyly zjištěny. Vyhledání dluhů zůstavitele má význam především tam, kde je dědictví předluženo a dědic o tom mít může, ale nemusí mít potuchy. Dědic po právní moci řízení o dědictví, ve kterém nebyla nařízena jeho likvidace, uspokojuje přednostně přihlášené věřitele, a to do vyčerpání pozůstalosti. Pokud dědic či dědicové o výzvu k vyhledání dluhů zůstavitele nepožádali, hrozí jim, že poté kdy se objeví další věřitel zůstavitele, kterého uspokojí, budou povinni hradit dluhy i u dalších nepřihlášených věřitelů a to ve výši, v jaké by věřitel dosáhl uspokojení při likvidaci pozůstalosti. Jinými slovy i nepřihlášení věřitelé se mohou takto domáhat svého uspokojení, byť v omezeném rozsahu, až do vyčerpání majetku dědice. Na tomto místě si dovolím zdůraznit či upozornit, že uspokojení věřitelů nemusí nutně proběhnout prostřednictvím zděděného majetku, ale majetku ve vlastnictví dědice! Jestliže jste v rámci dědického řízení učinil výše uvedené kroky tj. výhradu soupisu a vyhledání dluhů zůstavitele, jste povinen uhradit výši dluhu pouze do výše Vašeho dědického podílu. Nad jeho rámec se můžete bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce. A pokud již úhradou předchozí pohledávky byl Váš dědický podíl vyčerpán, tak je možné se bránit podáním návrhu na zastavení exekuce. Návrh se doručuje pověřenému soudnímu exekutorovi. V opačném případě se obávám, že exekutor opravdu může konat a dluh vymáhat až do výše postižení Vašeho majetku, to jest skutečně může exekutorský úřad (soudní exekutor) zabavit i Váš rodinný dům!"

Závěr: Z výše napsaného tedy vyplývá, že odpověď na Vaši otázku se odvíjí od faktického průběhu dědického řízení. Obávám se, že Vám touto formou nejsem schopen poskytnout více podrobnějších informací. Pro zevrubnější analýzu Vaší situace Vám doporučuji nás kontaktovat, popř. provést výkup Vašeho rodinného domu (více o výkupu rodinných domů naleznete na: https://www.expresvykup.cz/vykup-domu/), kdybychom za Vás uhradili veškeré finanční závazky!

Vážení a milí klienti, sami vidíte a uznáte, že problematika dědictví a exekucí je velice komplikovaná, přitom řešení bývá velice jednoduché! Stačí nás jen kontaktovat. Osobně se s Vámi sejdeme, vyplatíme za Vás všechny dluhy a Váš případ expresně vyřešíme!

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top