Blog


Vláda ČR má po dovolené projednat návrh na řešení problému tzv. dětských dluhů.

14 / 8 / 2020

Vážení čtenáři, ministerstvo spravedlnosti usiluje o omezení možnosti vymáhat dětské dluhy. Připravilo proto legislativní novelu, která má zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy, jež jim vznikly z právního jednání. Návrhem se bude dne 17. srpna 2020 zabývat vláda. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby změny byly účinné už od počátku příštího roku 2021. Podle ministerstva se totiž s dětskými dluhy a jejich následky potýkají desítky tisíc dospělých Čechů.

Novela občanského zákoníku (dále jen "OZ") a občanského soudního řádu (dále jen "OSŘ") reaguje mj. na problém dětí, proti nimž je vedeno exekuční řízení. K loňskému 1. květnu se nacházelo v exekuci 3 476 nezletilých, z toho přibližně ve dvou třetinách případů děti mladší 15 let. Řada dalších exekucí vedených proti dospělým má původ právě v dětských dluzích, část dlužníků také zřejmě nedokázala splácet půjčky, které si sjednali kvůli uhrazení dětského dluhu. „Nezletilí, kterým vznikají nezvladatelné dluhy, jsou často, nikoli však výhradně, ze sociálně znevýhodněných poměrů. Jejich již tak nelehká životní a společenská situace, spojená typicky s chudobou a nestabilním rodinným prostředím, je zhoršena existencí peněžitých dluhů. Tyto dluhy pak často vznikají z důvodů, které dětem nelze spravedlivě přisuzovat," konstatovalo Ministerstvo spravedlnosti. Původci dětských dlužníků jsou jejich zákonní zástupci, kteří buď zanedbávají péči, nebo jsou sami v nelehké situaci.

Návrh redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Analogicky ministerstvo navrhuje limitovat i vymáhání smluvních pokut. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle návrhu hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě exempce (výjimky). Jednak bude dítě odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, jednak pokud to dovolí jeho majetkové poměry, např. jestliže dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání.

Současně jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Práva věřitelů chce novela bránit tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého.

Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top