Blog


Ústavně-právní výbor doporučil Sněmovně změny ve vymáhání dluhů dětí.

15 / 1 / 2021

Milí čtenáři, navrhované omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí pravděpodobně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své nadcházející schůzi schválí. Vládní novelu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Ústavně-právní výbor podpořil, ovšem za podmínky zapracování změn v tzv. interporálních (přechodných) ustanoveních. Podle návrhu právní normy by tak bylo možné vymáhání peněžitých dluhů dětí pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by novela ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Vládní návrh v přechodných ustanoveních předpokládal, že dnem účinnosti předlohy se vztáhnou nová pravidla ex post (zpětně) na všechny děti do 18 let věku. „Pozměňovacím návrhem jsem posunula dobu o tři roky," řekla zpravodajka Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. „Dovolat se zákazu dětských dluhů tak budou mít s účinností zákona lidé do 21 let věku," dodala. Právní norma by měla zavést rovněž ručení zákonného zástupce (rodičů, prarodičů atd.) za dluhy, které přesahují jmění nezletilého – tak by měla novela zákona bránit práva věřitelů. Ručení se má vztahovat na případy, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, se kterým žilo ve společné domácnosti. Škodu způsobenou dítětem mladším 13 let má podle předpokladu hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Uvedené pravidlo by však mělo mít dvě exempce (výjimky) – dítě bude odpovědné, jestliže škodu způsobí skutkem majícím povahu dolózního (úmyslného) trestného činu a též v případě, že to dovolí jeho majetkové poměry. To se týká případů, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Legislativní novela zákona by též měla znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Současně jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, nejen jejich zákonným zástupcům. Legislativní předloha mění i pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve by se splácely náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Podle důvodové zprávy k návrhu právního předpisu mají v současnosti přednost úroky před jistinou, a tak roste riziko dalšího zadlužování dlužníka.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top