Blog


Stanovisko Ministerstva spravedlnosti

2 / 11 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové metodické stanovisko, které se týká problematiky neoprávněně požadované či neoprávněně vyplacené náhrady nákladů soudního exekutora při zastavování bagatelních exekucí podle právní úpravy obsažené v čl. IV bodu 18. až 24. přechodných ustanovení zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „přechodná ustanovení").

V souvislosti se zastavováním tzv. bagatelních exekucí se objevily dvě problematické situace spočívající jednak v tom, že exekuční soud odmítl soudnímu exekutorovi vyplatit paušální náhradu nákladů dle čl. IV bodu 22. přechodných (interporálních) ustanovení ve výši 1 270,50 Kč včetně DPH, neboť nebyly splněny podmínky pro zastavení exekuce postupem podle čl. IV bodu 18. a násl. přechodných ustanovení, a tím pádem ani podmínky pro výplatu paušální náhrady nákladů.

Soudní exekutor však disponuje vykonatelným exekučním titulem (usnesením o zastavení exekuce) a tuto svou pohledávku by teoreticky mohl vymáhat výkonem rozhodnutí či v exekučním řízení.

Druhá problematická situace spočívá v tom, že paušální náhrada nákladů dle čl. IV bodu 22. přechodných ustanovení ve výši 1 270,50 Kč vč. DPH již byla soudnímu exekutorovi exekučním soudem vyplacena, přestože nebyly splněny podmínky pro její výplatu, což bylo exekučním soudem zjištěno až následně, a na žádost o její vrácení soudní exekutor buď nereaguje, nebo ji vrátit odmítá.

Účelem tohoto stanoviska je s ohledem na ochranu finančních prostředků státního rozpočtu veřejně deklarovat, jaký by měl být podle názoru ministerstva adekvátní postup soudních exekutorů v případě, kdy z jejich strany došlo k vydání usnesení o zastavení exekuce postupem podle čl. IV bodu 18. a násl. přechodných ustanovení, přestože k tomu nebyly splněny podmínky, a v tomto usnesení si neoprávněně přiznali paušální náhradu nákladů exekuce dle čl. IV bodu 22. přechodných ustanovení ve výši 1 270,50 Kč vč. DPH, či v případě, kdy již dokonce došlo k neoprávněné výplatě paušální náhrady nákladů soudního exekutora dle čl. IV bodu 22. přechodných ustanovení. Plnění v metodice popsaného postupu bude mít dopad na státní rozpočet. Dodržování doporučení vyplývajícího z předmětného stanoviska bude ze strany ministerstva jako dohledového orgánu kontrolováno a v případě zjištěného porušení bude přistoupeno k opatřením v mezích pravomocí ministerstva či ministra spravedlnosti.

Celý text stanoviska pak naleznete zde: https://exekuce.justice.cz/wp-content/uploads/2023/07/47_2023-ODKA-ORG_4_Priloha_2_5_4_3_47_2023-ODKA-ORG_4_1_Stanovisko_ministertsva_spravedlnosti_k_neopravnene_pozadovane_c_46.pdf.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za využití webu Ministerstva spravedlnosti)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top