Blog


Snížení tarifu přineslo podle exekutorů méně pohodlí pro účastníky řízení.

21 / 8 / 2019

Snížení tarifu přineslo podle soudních exekutorů méně pohodlí pro účastníky řízení.

Vážení čtenáři, snížení exekutorského tarifu, ke kterému došlo od 1. 4. 2017 na podnět tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, znamenalo pro jednotlivé (konkrétní) exekutorské úřady propouštění zaměstnanců či úpravu doby, kdy je „např.“ možné telefonicky kontaktovat exekutorský úřad, a celkové snížení komfortu pro účastníky vykonávacího řízení. Shodli se na tom soudní exekutoři, které v této souvislosti oslovila Česká justice.

My v naší aktualitě přinášíme názory dvou oslovených elitních exekutorů.

Jan Mlynarčík – Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou a viceprezident Exekutorské komory:

„Zřejmě stejně jako u ostatních kolegů se toto snížení neprojeví u cca 3% exekucí, které povinní hradí ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy k dobrovolnému splnění pohledávky. U těchto exekucí jsou náklady opravdu minimální a exekutoři je po vymožení mohou ukončit. V ostatních případech jsou nařizovány exekuce u povinných, kteří mají více jak tři další exekuce, a u nich je toto snížení odměn soudních exekutorů více než citelné. Snížené odměny jsou nedostačující zejména v případech, kdy tyto exekuce jsou vedeny delší dobu. Podle uveřejněných statistik EK ČR činí průměrná doba trvání těchto exekucí 3 až 5 let, přesto naše odměny zůstávají stále stejné, resp. ve stejné výši. Po tuto dobu jsou soudní exekutoři povinni opakovaně zjišťovat aktuální majetkové poměry povinných, jsou povinni administrovat tyto exekuce, včetně vyřizování návrhů na odklad nebo návrhů na zastavení exekuce. V návaznosti na toto snížení a celkový pokles nařizovaných exekucí jsme byli nuceni přistoupit k nepopulárním opatřením v podobě snížení stavu našich zaměstnanců. Podle mne není řešením ani oddlužení povinných, kteří v případě schválení splátkového kalendáře po dobu pěti let splácí tyto minimální odměny, přestože soudní exekutoři hradí z těchto snížených odměn provoz svých exekutorských úřadů. V tomto smyslu je ze strany EK ČR opakovaně navrhováno, aby došlo k úplné změně v odměňování soudních exekutorů, kteří jsou na jedné straně povinni tyto exekuce vyřizovat a na straně druhé z těchto exekucí nemají žádný nebo jen velmi malý měsíční příjem. Na tomto nemůže nic změnit ani případná žádost o poskytnutí záloh oprávněnými. V souladu s již ustálenou judikaturou exekuční soudy vyžadují po soudních exekutorech, aby v případě zastavení těchto exekucí pro nemajetnost soudní exekutoři prokázali, že povinní nemají žádný postižitelný majetek, a že soudní exekutoři učinili všechno, co jim ukládá zákon. Tuto práci soudní exekutoři hradí právě ze snížených odměn a nelze je hradit z hotových výdajů. Možným řešením by bylo zpoplatnění některých úkonů, které soudní exekutoři musí provádět, aniž by za ně byla stanovena adekvátní odměna. V absolutních číslech došlo k celkovému snížení příjmů, resp. ekonomiky našeho úřadu.“

Lukáš Jícha – Exekutorský úřad Přerov: „Drastické snížení odměn a náhrad z roku 2017 způsobují v praxi problémy zejména v případě, že i malá exekuce se zadrhne a není možné ji vymoci jednoduše úhradou. Většina exekucí není splněna dobrovolnou úhradou na výzvu exekutora. Naopak je exekuci třeba provádět delší dobu, více úkony nebo tyto opakovat. Ani u bagatelních pohledávek není výjimkou délka řízení překračující tři a více let. Ke konání  opakovaných úkonů jsme donucováni kárnou odpovědností za nečinnost. To způsobuje, že v mnoha  případech pak mzdové náklady spojené s prováděním takové exekuce převyšují stanovenou odměnu. Jestliže Ústavní soud dříve vyslovil názor, že by odměna exekutora měla odrážet složitost a délku řízení, pak by toto pravidlo mělo platit nejen pro snížení odměny exekutora o 50%, ale zároveň by mělo být umožněno zvýšení odměny stejně, jako je tomu u notářů nebo advokátů. Totéž platí i o paušální náhradě nákladů řízení, kdy insolvenční správce má náhradu vázanou na délku řízení, přičemž po pětiletém oddlužení mu náleží náhrada 2,57 násobně vyšší než exekutorovi.“

Více k tématu můžete nalézt na: https://www.ceska-justice.cz/2019/07/exekutori-snizeni-tarifu-prineslo-mene-komfortu-ucastniky-rizeni/.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Česká justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top