Blog


Nový interaktivní formulář MSp zjednoduší proces insolvenčního řízení.

7 / 5 / 2021

Vážení čtenáři, další z interaktivních PDF formulářů, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení s cílem zjednodušit administrativní náročnost insolvenčního řízení a uspořit náklady za tisk a archivaci stávajících formulářů, „vstoupil" do aplikační praxe. Od počátku dubna je tak možné prostřednictvím Přihlášky pohledávky přihlašovat pohledávky do insolvenčního řízení na novém – a to i vzhledově – interaktivním PDF formuláři.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení je jeden z nejčastěji využívaných formulářů v agendě Ministerstva spravedlnosti vůbec – ročně je zpracováno na 330 tisíc přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. V letošním roce lze, díky dopadům pandemie koronaviru na některé společnosti, očekávat až 600 tisíc podaných přihlášek. Od 1. července 2017, kdy došlo k zavedení předepsaných formulářů pro insolvenční řízení bylo zpracováno více než 3,5 milionu těchto formulářů. „Je zjevné, že agenda insolvencí naše soudy velmi zatěžuje. Proto hledáme cesty automatizace a elektronizace, které by alespoň částečně celý proces zjednodušily," poznamenal Ing. Zbyněk Spousta, náměstek sekce provozní a právní Ministerstva spravedlnosti ČR. Nový formulář „přihlášky pohledávky" umožňuje předávat strojově čitelná data ve formátu XML do aplikací insolvenčních správců. Doposud museli insolvenční správci každou přihlášku opisovat do svých aplikací, ve kterých jsou insolvenční řízení spravována. Tato praxe nejenže enormně zvyšovala finanční náklady na zpracování každé přihlášky, ale také nevyhnutelně docházelo k překlepům, které se následně objevily v podkladech doručovaných soudu. Insolvenční správci tak byli nezřídka vyzýváni k odstranění těchto nedostatků, což významně zvyšovalo celkové nároky na insolvenční administrativu. Nově budou mít věřitelé jistotu, že se přihláška pohledávky dostane v nezměněné podobě do přehledů insolvenčního správce. Dalším aspektem změny je grafická úprava formuláře, která byla provedena s ohledem na nutnost vytvoření úspornější verze dokumentu s menšími nároky na spotřebu toneru a papíru při tisku.

Rovněž byl aktualizován vlastní obsah formuláře, kdy je nově do přihlášky pohledávky možné vkládat vícero věřitelů. Bylo také zapracováno doposud chybějící pole pro uvedení tzv. „původní výše jistiny" a upraveno označení typu pohledávky z „nezajištěná majetkem dlužníka" na terminologicky přesnější „zajištěná jinak než majetkem dlužníka". V obou případech se jednalo o zajištěnou pohledávku, ale např. pro držitele dluhopisů bylo původní označení matoucí. Formulář přesněji označuje jednotlivé pohledávky a také poskytuje informaci o celkové výši přihlášených pohledávek včetně jejich nepodřízené části. Funkce odeslání do ePodatelny ministerstva byla zachována.

„Interaktivní formuláře zjednodušují zpracování velkého množství dat v agendách insolvenčních soudů. Sekce pro insolvenční právo ČAK se již od loňského roku podílí na jejich přípravě svými připomínkami. Z pohledu rychlosti a hospodárnosti řízení je to jistě krok správným směrem. Co se týče pohledávek, přihlašovaných do insolvenčních řízení prostřednictvím nových formulářů, zdůraznil bych ovšem jednu zásadní věc. Formulář neřeší nic jiného, než formu podání. Co se týče obsahu přihlášky pohledávky, nejde o žádný „dotazník”, jak se mnoho laiků a někteří právníci domnívají. Přihláška pohledávky je co do své podstaty žalobou sui genesis (návrh na zahájení řízení). Musí tedy obsahovat úplná skutková tvrzení a musí k ní být připojeny všechny potřebné listiny, osvědčující existenci uplatněného nároku,” přiblížil interaktivní PDF „přihlášku” i některé z jejích výhod advokát JUDr. Michal Žižlavský, předseda Sekce pro insolvenční právo ČAK.

Ministerstvo spravedlnosti pro futuro uvažuje o vytvoření webového portálu, kterým by bylo možné vyplnit přihlášku pohledávky online, a to zejména z toho důvodu, aby byla zcela eliminována podání, která nebudou obsahovat strojově čitelná data. Typicky jde o formulář elektronicky vyplněný, ale následně naskenovaný do přílohy mailu. Z takových podání pak není možné automaticky vytěžovat data a jejich zpracování je značnou zátěží pro administrativní pracovníky krajských soudů a následně i insolvenční správce. Celý soubor dokumentů přichystaný MSp zahrnuje celkem 11 interaktivních formulářů (což představuje snížení stávajícího počtu formulářů o 40 %), díky realizaci projektu tak dojde jak k úsporám administrativních sil na straně insolvenčních správců i justice, tak k úsporám nákladů na tisk a archivaci formulářů ve statisících korun.

V roce 2021 by mělo být zpracováno šest nových, dodatečných, insolvenčních formulářů:

  1. A) Vyrozumění o soupisu majetku
  2. B) Vyrozumění o popření pohledávky
  3. C) Návrh na vydání výtěžku zpeněžení
  4. D) Seznam majetku
  5. E) Seznam závazků
  6. F) Seznam zaměstnanců

Jejich zpracováním bude oblast insolvenčních podání v podobě interaktivních PDF formulářů zcela pokryta.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Ministerstva spravedlnosti a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top