Blog


Novela věz. předpisů přinese nový systém nakládání s penězi vězněných osob.

2 / 1 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 22. listopadu 2022 do tzv. meziresortního připomínkového řízení novelu předpisů upravujících výkon trestu, vazby a zabezpečovací detence. Legislativní novela komplexním způsobem upravuje postupy při nakládání s příjmy vězněných osob. Účinnost novely se navrhuje stanovit k 1. červenci 2024.

Podle současné právní úpravy existují zásadně odlišná pravidla týkající se nakládání s různými druhy příjmů vězněných odsouzených a osob, které vykonávají zabezpečovací detenci. Odlišný je postup při nakládání s příjmem z pracovní odměny a s ostatními penězi zaslanými do věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jako jsou např. důchody, výsluhové příspěvky, peníze obdržené od příbuzných apod.

V důsledku těchto odlišných pravidel je z některých příjmů tvořena určitá finanční rezerva na dobu po propuštění, ale z jiných však nikoli. Někteří odsouzení či osoby ve výkonu zabezpečovací detence pak v důsledku současného systému, byť mají finanční příjem, nemohou disponovat ani min. částkou na nákupy ve vězeňské prodejně.

Ministerstvo spravedlnosti proto navrhuje zavedení jednotného systému rozúčtování veškerých příjmů vězněných odsouzených a osob ve výkonu zabezpečovací detence bez ohledu na jejich zdroj. Stejná pravidla tedy budou aplikována jak na pracovní odměnu, tak i na ostatní finanční prostředky, které budou do věznice nebo ústavu zaslány.

Nově tak budou veškeré příjmy vězněných osob uloženy na tzv. zvláštní účet vedený věznicí a dále s nimi bude (s určitými výjimkami) nakládáno obdobným způsobem, jaký je dnes aplikován ve vztahu k pracovní odměně.

Novou právní úpravou bude garantováno:

- Každému odsouzenému a osobě ve výkonu zabezpečovací detence se z jeho peněz bude tvořit finanční rezerva. Ta mu bude vyplacena po propuštění, čímž dojde k usnadnění přechodu na svobodu. Období těsně po propuštění je totiž z hlediska recidivy nejkritičtější.

- Každý odsouzený a každá osoba ve výkonu zabezpečovací detence budou mít k dispozici za kalendářní měsíc alespoň minimální částku, kterou může použít podle vlastní úvahy (pokud neodmítnou pracovat).

Jelikož s ohledem na aktuální soudní výklad některých ustanovení zákona o výkonu trestu došlo k tomu, že nezanedbatelná část vězněných odsouzených či osob ve výkonu zabezpečovací detence je díky možnosti postihu veškerých jejich finančních prostředků v situaci, kdy nemají dostatek peněz k zajištění zdravotních, hygienických, korespondenčních a dalších základních potřeb nutných pro důstojný život, a zároveň ani nemají nárok na tzv. sociální poukázku, je navrhována i úprava tzv. sociálního kapesného, která by měla nabýt účinnosti dříve než ostatní části návrhu (prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení zákona).

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti a webu České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top