Exekuce info


MS přineslo přehled novinek v oblasti insolvencí a exekucí v roce 2021.

6 / 1 / 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, právní úprava v oblasti insolvencí a exekucí bude i v novém roce reagovat na současnou epidemiologickou situaci, kdy zákonem Lex Covid Justice II (zákon č. 460/2020 Sb.), který nabyl účinnosti dne 13. 11. 2020, byla prodloužena či obnovena platnost některých opatřeních přijatých zákonem Lex Covid Justice (zákon č. 191/2020 Sb.). Nutno dodat, že většina legislativních opatření je in favorem (ve prospěch) dlužníků.

Mimořádné moratorium

Dlužníci, kteří jsou podnikateli, a kteří se v důsledku mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2 dostali do přechodných problémů a před 5. 10. 2020 nebyli v úpadku, mají možnost podat do 30. 6. 2021 návrh na mimořádné moratorium. Předpokladem je, že dosud o mimořádné moratorium nepožádali.

Mimořádné moratorium pak může být na návrh dlužníka prodlouženo nejdéle o tři měsíce, přičemž u mimořádných moratorií, která byla dlužníkem navrhnuta do 31. 8. 2020, není k jejich prodloužení potřeba souhlas věřitelů.

Cílem mimořádného moratoria je dočasná ochrana dlužníka před jeho věřiteli, neboť dlužník jeho prostřednictvím získá čas pro řešení svým finančních potíží. Během trvání moratoria nelze např. rozhodnout o úpadku dlužníka a nelze provést exekuci na jeho majetek.

Odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh

Při normálním běhu věcí či událostí má dlužník, který je právnickou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat na sebe insolvenční návrh poté, co se dozví o svém úpadku, přičemž tuto povinnost musí splnit bez zbytečného odkladu.

Pokud se ovšem takovýto dlužník ocitne v úpadku v důsledku mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2, nemusí na sebe podat insolvenční návrh až do uplynutí 6 měsíců od zrušení těchto mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Opatření týkající se zrušení schváleného oddlužení

Jestliže se dlužník, o jehož úpadku bylo rozhodnuto do 31. 5. 2019, dostane v důsledku opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 přijatých do 30. 6. 2021 do situace, že nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, nebude tato skutečnost důvodem pro zrušení jeho oddlužení.

Nově má insolvenční soud povinnost nařídit jednání pouze v případě, že to insolvenční správce nebo věřitel navrhne nebo pokud dlužník na jednání trvá. V případě, že se dlužník k výzvě soudu do 10 dnů nevyjádří, přepokládá insolvenční soud, že dlužník na jednání netrvá, a není-li zde návrh insolvenčního správce či věřitele, jednání ohledně zrušení schváleného oddlužení nenařídí.

Ochrana povinného v exekuci a při soudním výkonu rozhodnutí

V době do 31. 1. 2021 nelze provést výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a prodejem nemovitostí, kde má povinný místo trvalého pobytu. Do 28. 2. 2021 se také prodlužuje ochrana prostředků na bankovním účtu povinného v exekuci a při výkonu rozhodnutí z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima.

Zvýšení částky životního minima

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit částku životního minima ze současných 3 860 Kč na 4 990 Kč.

Zvýšení částky životního minima bude mít vliv na výši tzv. nezabavitelné částky, tedy částky, která nesmí být dlužníku v průběhu insolvenčního řízení sražena z jeho měsíční mzdy. Ta přitom v současné době činí tři čtvrtiny součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení (v případě nezabavitelné částky na dlužníka), resp. jednu třetinu nezabavitelné částky na dlužníka (v případě nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu a manžela dlužníka).

Zvýšení částky životního minima bude mít taktéž vliv na výši částky, nad kterou lze dlužníku v průběhu insolvenčního řízení srazit jeho měsíční mzdu bez jakýchkoli omezení. Tato částka se v současné době vypočte jako dvojnásobek součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Novela vyhlášky o náležitostech formulářů pro insolvenční řízení

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (viz náš další článek).

V uvedené vyhlášce se novelizují vzory formulářů pro insolvenční řízení. Stávající vzory se modernizují, aktualizují na novou právní úpravu a jejich vyplnění bude pro jednotlivé účastníky insolvenčního řízení jednodušší.

Současně se bude jednat o plně inteligentní formuláře, které významnou měrou ušetří práci insolvenčním soudům (nebude nutné jednotlivé údaje z formulářů ručně přepisovat, takové údaje se promítnou automaticky).

Novela insolvenčního zákona týkající se oddlužení

V letošním roce by měl nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Legislativní novela by měla transponovat pravidla směrnice o restrukturalizaci a insolvenci upravující oddlužení fyzických osob. Hlavní změna spočívá ve zkrácení délky oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky, a to pro všechna řízení, která budou zahájena po účinnosti zákona, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele či spotřebitele.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Ministerstva spravedlnosti, Advokátního deníku a České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top