Exekuce info


Jak za koronavirové situace řešit exekuce a insolvence?

3 / 4 / 2020

Vážení čtenáři a klienti, v souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může OSVČ a zaměstnancům hrozit nižší finanční příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo se navíc nachází v exekuci nebo insolvenci. Z tohoto důvodu dnes osvětově přinášíme tento článek.

1. Exekuce: Lidé v exekuci mohou požádat o její odklad. Ministerstvo připravilo nový vzor návrhu na odklad exekuce. Návrh na odklad podávají dlužníci soudnímu exekutorovi. Vzor je ke stažení na webových stránkách www.justice.cz.

Odklad exekuce znamená, že soudní exekutor do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní žádné právní úkony směřující k provedení exekuce.

To neplatí v případě, že se jedná o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva, nebo pokud jde o návrh, ve kterém účastník řízení uplatnil stejné okolnosti, o kterých již bylo rozhodnuto.

Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci, nekoná soudní exekutor po dobu odkladu žádné úkony směřující k provedení exekuce.

Po uplynutí doby odkladu pokračuje soudní exekutor i bez návrhu v provedení exekuce.

Exekutor (exekuční soud) může i na návrh odložit provedení exekuce. To v případě, kdy se dlužník (povinný) bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky. Současně však ani věřitel (oprávněný) nesmí být tímto odkladem vážně poškozen.

I bez návrhu povinného může soudní exekutor (exekuční soud) odložit provedení výkonu rozhodnutí, pakliže lze očekávat, že bude exekuce zastavena.

2. Insolvence: Dlužníci v insolvenčním řízení mohou v současné mimořádné situaci požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení.

S příslušnou žádostí je potřeba se obrátit na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení. Konkrétní postup se pak liší podle toho, jestli se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou), nebo po 1. 6. 2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, pokud se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Takové žádosti ovšem může soud vyhovět po splnění dalších podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019).

Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet.

Dále rovněž platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou.

Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům.

Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši) a jeho hotové výdaje

I pro tyto situace Ministerstvo spravedlnosti připravilo vzorové návrhy dostupné na www.justice.cz.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu www.justice.cz a www.pravníprostor.cz)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top