Exekuce info


Od 1. června nabývá účinnosti velká novela insolvenčního zákona.

31 / 5 / 2019

Od 1. června nabývá účinnosti velká insolvenční novela.

Vážení čtenáři a klienti, s prvním červnovým dnem vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona (pozn. zákon č. 31/2019 Sb.). Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí. Nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past do budoucna vůbec nevznikaly. Co přináší zmíněná novela pro občany nového?

Tato legislativní novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, ve kterých bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tj. tedy po 1. 6. 2019. V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku před tímto datem, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy. Další důvod, proč se hned s 1. červnem vyplatí podat návrh na oddlužení, je zvýšení nezabavitelné částky, stanovené vládním nařízením.

Podle nových legislativních pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že mu během 5 let nebude oddlužení zrušeno a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby pohledávky nezajištěných věřitelů plně uspokojil. Novela současně nabízí možnost zkrácené tříleté doby oddlužení pro starobní důchodce, osoby invalidní ve druhém a třetím stupni a další dlužníky, kteří během této doby uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Za nejvýznamnější změnu označila ministryně spravedlnosti Marie Benešová odstranění podmínky vstupu do oddlužení spočívající ve schopnosti splatit alespoň 30 % pohledávek běžných nezajištěných věřitelů.

Se zmíněnou novelou souvisejí dva praktické právní problémy, a to sice:

1.) Jak lze definovat, vymezit či dokonce i v právní praxi kontrolovat: „Veškeré po dlužníkovi požadovatelné úsilí" k plnému uspokojení věřitelů.

Experti z přední advokátní kanceláře na insolvenční právo pana JUDr. Žižlavkého k výše uvedené otázce konstatují, že novela zákona definici neposkytuje, tudíž bude vše na uvážení insolvenčních soudů, které používají často rozporuplnou judikaturu. Vychází se z toho, že dlužník by si měl vždy opatřit co nejlépe placené místo, které odpovídá jeho dosažené kvalifikaci. Neměl by tedy vykonávat hůře placenou (byť pro něj pohodlnější) práci. V případě ztráty zaměstnání by měl využít veškerých dostupných nabídek ze strany úřadu práce. Jestliže se naskytne lépe placená práce, pak by ji neměl ignorovat. Insolvenční správci budou sledovat podmínky na lokálním trhu práce a v případě, že dlužník bude zjevně vykonávat práci nedostatečně ohodnocenou, upozorní na to dlužníka i insolvenční soud. Pokud se dlužník nebude doporučeními insolvenčního správce řídit, riskuje, že na konci oddlužení mu insolvenční soud dluhy neodpustí.

2.) A jak je to s majetkem dlužníka v oddlužení?

Mgr. Adam Sigmund, partner advokátní kanceláře Žižlavský k tomuto problému sděluje, že nově (tj. od 1. června) bude splátkový kalendář možný pouze v kombinaci se zpeněžením majetku a čistý prodej majetkové podstaty se bude konat pouze na přání věřitelů. Ani v jednom případě ovšem není možné dlužníkovi prodat majetek, který nabyl až v době trvání oddlužení. Pokud si tedy dlužník koupí během oddlužení novou televizi, tak mu ji insolvenční správce nemůže prodat. Pokud by se však jednalo o majetek z doby před insolvencí, ten zpeněžení podléhá. Nikdy se však neprodává obvyklé vybavení domácnosti a osobní věci (např. nábytek, vařič, lednička, pračka, studijní literatura, dětské hračky, snubní prsteny apod.). Drtivou většinu věcí, které vlastní dlužníci v oddlužení lze směle označit právě za obvyklé vybavení domácnosti, které prodeji nepodléhá. Dále je chráněno před prodejem i obydlí dlužníka, pokud jeho hodnota nepřesahuje obvyklou hodnotu obydlí v místě, stanovenou vyhláškou.

Exempci (výjimku) naopak mohou představovat např. umělecké díla, luxusní vozidla, starožitnosti apod. Takový majetek bude nově insolvenční správce prodávat i v případě oddlužení splátkovým kalendářem (pokud výnos bude vyšší než náklady prodeje).

Příklad, resp. komparace (porovnání) staré a nové právní úpravy od 1. června 2019:

Povolení oddlužení žádá dlužník, jehož celková výše nezajištěných závazků dosahuje částky 800 000 Kč, bylo přihlášeno 10 pohledávek, plní 1 vyživovací povinnost vůči svému dítěti a jeho čistý měsíční příjem činí 15 500 Kč. Dlužník nemá soudem stanovené výživné.

Za stavu insolvenčního zákona do 31. 5. 2019 byl dlužník povinen splatit minimálně 30 % výše nezajištěných závazků v době 5 let. V tomto případě tedy minimálně 240 000 Kč, což předpokládalo minimální měsíční splátku ve výši 4 000 Kč. Výše nezabavitelné částky pro tohoto dlužníka činí 10 524 Kč, srážka tedy je 4 976 Kč. Po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1 089 Kč (a celkové odměny 3 025 Kč za přezkoumané přihlášky pohledávek) bude nicméně dlužník hradit na závazky měsíčně pouze 3 837 Kč, což by znamenalo pouze 28,7% míru uspokojení nezajištěných věřitelů. Tomuto dlužníku by nebylo oddlužení povoleno.

Podle tzv. oddlužovací novely účinné od 1. 6. 2019 odpadá předpoklad splatit minimálně 30 % výše nezajištěných závazků v době 5 let. V daném režimu by se již modelový dlužník do oddlužení dostal (viz výše). Ba dokonce se zde snižuje minimální požadovaná výše měsíční splátky na přibližně 2 000 Kč. Nadále ovšem platí, že je dlužníkovi v oddlužení sráženo z jeho příjmů ve stejném rozsahu, ve kterém lze při výkonu rozhodnutí nebo exekuci srážet pro přednostní pohledávky, nikoliv pouze uváděnou minimální splátku.

Ve výše uvedeném příkladu by tedy byl podle drogované (zrušené) úpravy hraniční příjem povolení oddlužení 15 748 Kč, od 1. 6. 2019 se snižuje na 11 096 Kč. Pro určité kategorie dlužníků je taková změna zcela zásadní – např. průměrná výše starobního důchodu podle České správy sociálního zabezpečení činila na konci roku 2018 12 418 Kč, invalidního 11 059 Kč.

V neposlední řadě je taktéž se potřeba nad rámec diskutované novely vypořádat s otázkou, kdo může dlužníkovi insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení sepsat. Může to být advokát, notář, soudní exekutor, akreditovaná osoba (přehled těchto osob naleznete na: https://sako.justice.cz/,) resp. osoba tzv. podle přechodných ustanovení. Nikdo jiný nesmí za dlužníka insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení podat!

Zdroje a doporučená litetatura: Milí čtenáři, naše dnešní aktualita má pouze ilustratorní charakter, i z tohoto důvodu odkazujeme na níže uvedené prameny.

https://www.justice.cz/?clanek=zacina-platit-novela-insolvencniho-zakona-co-prinasi-noveh-1,

https://insolvence.justice.cz/oddluzovaci-novela-bude-platit-jen-pro-nova-rizeni/,

https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/,

https://www.zizlavsky.cz/,

https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vse-o-insolvenci-pro-oddluzeni-bude-klicova-co-nejlepe-placena-prace.A190525_101333_ln_byznys_pravo_ssu?,

https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-v-oddluzeni-osobni-bankrot-se-otevre-pro-vice-lidi-co-se-meni/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-06-09.

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top