Exekuce info


Inkasní agentury podvodně vymáhají peníze za zrušení přihlášky do ener. aukce.

6 / 7 / 2020

Vážení čtenáři, milí klienti, v poslední době přibývá ve spotřebitelské poradně dTestu stížností na inkasní agentury, které vymáhají pohledávky související se zrušenou přihláškou do pochybné energetické aukce. Agentury však leckdy nemají na obdobný postup právní nárok. Jak se můžete v takových případech bránit? Před účastí v neseriózních aukcích, jejichž výsledkem je místo slibovaných levnějších dodávek elektřiny nebo plynu faktura na vysokou smluvní pokutu v řádech několika tisíc korun, dTest dlouhodobě varuje. Stejně tak je třeba mít se na pozoru i před inkasními agenturami, které požadují zaplacení údajného dluhu.

„V poslední době se oba tyto problémy spojily v jeden, když jsou spotřebitelé vyzýváni inkasní agenturou k zaplacení dluhu souvisejícího se zrušením přihlášky do energetické aukce," konstatuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „Neodbytné" inkasní agentury spotřebitele kontaktují telefonicky, prostřednictvím SMS nebo písemné výzvy. Text výzvy se někdy tváří chytře jako platební rozkaz nebo obsahuje tvrzení, že dluh se již řeší exekučně či že má spotřebitel očekávat osobní návštěvu inkasního specialisty či inkasního detektiva (pozn. autora – to však není ani soudní exekutor a ani soudní vykonavatel) u sebe doma či v zaměstnání. Naopak o dluhu (o závazku) toho moc inkasní agentura nesděluje. Pokud obdržíte takovou výzvu k zaplacení, vyžádejte si potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. A dále požadujte vysvětlení, jak dluh vznikl a z jakých položek se skládá. Co se týče výhružky exekucí, tak platí, že tu provádí soudní exekutor na základě vykonatelného exekučního titulu. Exekuční titul je odborný název pro listinu, na podkladě které může být vedena exekuce a která ukládá dlužníkovi určitou povinnost, většinou povinnost zaplatit věřiteli určitou peněžitou částku. Bez exekučního titulu není možné exekuci vést. Exekučním titulem je rozhodnutí soudu (i platební rozkaz), rozhodnutí (rozhodčí nález) vydané v rozhodčím řízení, notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti apod. Ovšem nijak se na ní samozřejmě nepodílí inkasní agentura, exekuci totiž vede výhradně soudem pověřený soudní exekutor a zaměstnanci pověření konkrétním soudním exekutorem, jako jsou exekutorští kandidáti, exekutorští koncipienti a vykonavatelé soudního exekutora.

Problematikou nepoctivosti inkasních agentur se přitom opakovaně zabýval i Nejvyšší soud České republiky v Brně, který judikatorně dovodil, že inkasní agentura nemá právní nárok na paušálně stanovenou odměnu, finanční náklady na vymáhání či poplatky za administraci pohledávky. Požadovat vedle samotného dluhu tak může pouze zákonný úrok z prodlení a např. skutečné náklady za zaslanou upomínku nebo v přiměřené předem dohodnuté výši. „Navíc podle našeho názoru nelze po spotřebiteli požadovat ani smluvní pokutu za zrušení účasti v energetické aukci. Ta totiž bývá prezentována jako bezplatná a nezávazná. Zruší-li tedy spotřebitel svou účast v ní, neměl by za to být finančně sankciován. Aukce se kromě toho často ve skutečnosti nekoná a lze se setkat i s tím, že pořadateli jde jen o získání smluvní pokuty, nikoliv o to, aby pro spotřebitele zajistil levnější dodávky energií," upřesňuje Hekšová. Na vzrůstající počet výzev k zaplacení údajného dluhu od inkasních agentur nedávno upozornil rovněž Energetický regulační úřad (ERU), který vyzval spotřebitele, aby se na něj v případě problému s inkasními agenturami obraceli.

Prameny:

https://www.dtest.cz/clanek-8151/pozor-na-inkasni-agentury-vymahajici-udajne-dluhy-souvisejici-s-energetickymi-aukcemi,

https://www.mesec.cz/aktuality/pozor-na-inkasni-agentury-vymahaji-udajne-dluhy-souvisejici-s-energetickymi-aukcemi/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2,

https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/417536-pozor-na-inkasni-agentury-vymahajici-udajne-dluhy-za-aukce-energii.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za použití shora uvedených pramenů)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top