Exekuce info


Bezplatná právní poradna: Výklad pojmu exekuční soud a exekuční příkaz

16 / 7 / 2020

Vážení klienti, v dnešní aktualitě si níže v jednoduché formě vysvětlíme pojmy či termíny exekuční soud a exekuční příkaz.

Exekučním soudem je v prvním stupni místně příslušný okresní soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo povinný. Pověření k provedení exekuce uděluje soudnímu exekutorovi vždy tento okresní soud. Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je pak příslušný Krajský soud.

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v právním předpise. Proti exekučnímu příkazu nelze podat žádný opravný prostředek. Exekuční příkaz musí být vždy vyhotoven písemně a doručen účastníkům řízení do vlastních rukou. Musí obsahovat označení exekučního soudu, soudního exekutora, exekučního titulu, účastníků řízení, vymáhané povinnosti, zvolený způsob provedení exekuce, komu se doručuje, výrok (ve kterém se uvedou podrobnosti o daném způsobu provedení exekuce), poučení o odvolání, datum a místo vydání a podpis soudního exekutora.

Výše uvedené doplňujeme informací, že spolupracujeme s těmi nejlepšími advokáty.

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top